Politika managementu

Vedení společnosti REALISTAV v rámci platné legislativy při respektování souhrnu všech ostatních podmínek podmiňujících a umožňujících podnikání a v závislosti na disponibilních zdrojích se zavazuje k průběžnému zajištění:

 • všestranné a trvalé prosperity společnosti při jejím postupném rozvoji
 • prohlubování znalosti potřeb a požadavků zákazníků a jejich důsledného promítnutí do smluvních vztahů
 • vstřícného vztahu k  zákazníkům, zainteresovaným stranám a veřejnosti, uspokojování jejich požadavků a plnění jejich očekávání
 • shodu předvýrobních, výrobních i povýrobních činností s požadavky právních a jiných předpisů
 • ochranu životního prostředí a prevenci jeho znečišťování
 • dodržování právních a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, především snižování objemu odpadů a spotřeby zdrojů (materiálů, paliv a energií), třídění a využití odpadů tam, kde je to možné, snižování užití nebezpečných látek a přípravků
 • spokojenosti zaměstnanců, vedení, vlastníků firmy i zainteresovaných stran v rámci reálných možností firmy
  • sjednocením zájmů
  • důsledným prosazováním požadované způsobilosti dodavatelů a zaměstnanců
  • čistějším a bezpečnějším pracovním prostředím pro vlastní zaměstnance i dodavatele
 • udržování pověsti důvěryhodné a spolehlivé společnosti vhodnými, dostupnými prostředky a jednáním i zachováním otevřeného přístupu vůči veřejnosti
  • sledováním možností uplatnění nových, hospodárných technologií a materiálů, šetrných k životnímu prostředí
  • spoluprací s místními úřady, orgány a organizacemi a  dalšími zainteresovanými stranami v okolí realizovaných staveb.

S politikou managementu jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti a je dostupná veřejnosti a zainteresovaným stranám.

Pro zaměstnance společnosti je politika managementu závazná a vedení společnosti zajišťuje udržování její stálé vhodnosti a aktuálnosti.

Konkretizací politiky managementu jsou aktuálně stanovené cíle, které jsou ročně kontrolovány a v případě nutnosti aktualizovány.